• 156 2013.05.27
  • 155 2013.05.26
  • 154 2013.03.19
  • 153 2013.03.06
  • 152 2013.03.03NORITSU KOKI | QSS-32_33


계속되는 철지난 벚꽃사진 투척 !

A-1

Kodak

대구
'Today's Film Camera' 카테고리의 다른 글

156  (0) 2013.05.27
155  (0) 2013.05.26
154  (0) 2013.03.19
153  (0) 2013.03.06
152  (0) 2013.03.03
151  (1) 2013.02.28


NORITSU KOKI | QSS-32_33
철지난 벚꽃

현상을 늦게하면 ..호호
A-1

Kodak

135mm
'Today's Film Camera' 카테고리의 다른 글

156  (0) 2013.05.27
155  (0) 2013.05.26
154  (0) 2013.03.19
153  (0) 2013.03.06
152  (0) 2013.03.03
151  (1) 2013.02.28
NORITSU KOKI | QSS-32_33

해질녀크

Canon A-1

FD 50mm

Fuji 200
CHO1

'Today's Film Camera' 카테고리의 다른 글

156  (0) 2013.05.27
155  (0) 2013.05.26
154  (0) 2013.03.19
153  (0) 2013.03.06
152  (0) 2013.03.03
151  (1) 2013.02.28NORITSU KOKI | QSS-32_33
겨울바다 

Canon A-1

Fuji Superia 200

FD 50mm F1.4'Today's Film Camera' 카테고리의 다른 글

155  (0) 2013.05.26
154  (0) 2013.03.19
153  (0) 2013.03.06
152  (0) 2013.03.03
151  (1) 2013.02.28
150  (1) 2013.02.25


NORITSU KOKI | QSS-32_33

4개의 틀이 있습니다.

틀안에 틀안에 틀안에 틀 


Camera - Canon A-1

File - Kodak Gold 200

Lens - FD 50mm F1.4

CHO1 aka 초일이

'Today's Film Camera' 카테고리의 다른 글

154  (0) 2013.03.19
153  (0) 2013.03.06
152  (0) 2013.03.03
151  (1) 2013.02.28
150  (1) 2013.02.25
149  (0) 2013.02.22

+ Recent posts